کاشان، خیابان امیرکبیر، کوچه شهید ظهیری (مخمل دهم)

شماره تلفن :۵۵۱۵۴۰۰۰ (۰۳۱) ۹۸+ | info@drkheirkhahhospital.ir

بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران(بیمارستان فارابی)

بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران(بیمارستان فارابی)

X