کاشان، خیابان امیرکبیر، کوچه شهید ظهیری (مخمل دهم)

شماره تلفن :۵۵۱۵۴۰۰۰ (۰۳۱) ۹۸+ | info@drkheirkhahhospital.ir

previous arrow
next arrow
Slider

سیاست های کلان

سیاست مرکز در ارائه خدمات
 • ارائه خدمات با کیفیت و ایمن بدون تحمیل هزینه اضافی به بیمار
 • ارائه خدمات تشخیصی و درمانی منطبق بر بروزترین روش های علمی
 • ارتقاء کیفیت و ایمنی خدمات درمانی و تشخیصی از طریق پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی
سیاست مرکز در خصوص کارکنان
 • جذب کارکنان خبره
 • حفظ کارکنان نمونه و ارتقاء پرسنل کارآمد
سیاست مرکز در خصوص بیماران و همراهان
 • انجام امور ارائه خدمات مبتنی بر رضایت بیمار و همراه
 • تکریم ارباب رجوع و برخورد محترمانه
 • داشتن یک نفر همراه
سیاست مرکز در خصوص برون سپاری بخش ها و خدمات
 • عدم برون سپاری بخش های بالینی و اتاق عمل
 • برونسپاری بخش های پاراکلینیک و پشتیبانی در مواردی که امکان اراءه خدمت در مرکزوجود ندارد
سیاست مرکز در خصوص تأمین کالا و تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی
 • خرید تجهیزات پزشکی بعد از تصویب در کمیته اقتصاد دارو درمان و تجهیزات پزشکی با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سیستم
سیاست مرکز در خصوص تأمین منابع مالی
 • تأمین منابع مالی مورد نیاز از طریق درآمد اختصاصی مرکز و سرمایه گذاری سهامدار
 • بودجه بندی بر اساس برنامه های پیش بینی شده در سال جدید مالی
 • ارائه خدمات باکیفیت و ایمن بدون تحمیل هزینه اضافی بیمار
 • ارائه خدمات تشخیصی و درمانی منطبق براستانداردهای وزارت بهداشت
 • توسعه ساختاری و فیزیکی مرکز منطبق براستانداردهای وزارت بهداشت
 • ارتقاء کیفیت ایمنی خدمات درمانی و تشخیصی از طریق پیاده سازی استاندارد اعتبار بخشی
 • ارائه خدمات آمخوزشی به پزشکان و کارکنان مبتنی بر شواهد علمی و پژوهشی
 • استفاده از ظرفیت های علمی فارغ اتحصیلان نخبه وبرجسته
X